KVINNELIGE PIONERER – nye stemmer // 15. juni – 8. september 2013

KVINNELIGE PIONERER – nye stemmer // 15. juni – 8. september 2013

Den historiske delen av sommerutstillingen i Lillehammer Kunstmuseum 2013 er viet Kitty Kielland (1843–1914), Harriet Backer (1845–1932), Sigri Welhaven (1894–1991), Charlotte Wankel (1888–1969) og Ragnhild Keyser (1889–1943), kunstnere som ved sin originalitet og nyskapning har markert seg i norsk kunsthistorie.

Vilkårene for utøvelse av kunstneryrket har endret seg betraktelig i takt med endringene av kvinnerollen i løpet hundre år, men statistiske skjevfordelinger taler sin tydelige tale. Denne utstillingen søker, foruten å synliggjøre pionerkvinnenes kunstneriske nybrottsarbeid, å belyse både de strukturelle utfordringene og de mentale barrierene den kvinnelige kunstner står overfor på samtidskunstscenen i dag. Ved å la de tre norske kunstnerne Lotte Konow Lund (f. 1967), Vanna Bowles (f. 1974) og Linn Cecilie Ulvin (f. 1969) gå i dialog med de historiske foregangskvinnene, tematiseres ulike sider i denne aksen.

 

Gjennom fellesproduksjoner og separate verk, utprøver Vanna Bowles (1974) og Linn Cecilie Ulvin (1969) grensen mellom natur og kultur, det irrasjonelle og det rasjonelle i en overskridelse av den vitenskapelige kategoriseringen av naturen. Historisk sett har kvinnens handlingsrom vært begrenset til privatsfæren og kommet til uttrykk i billedkunsten med motiver knyttet til hage, park og blomsterstilleben. Dette historiske bakteppet danner grunn for flere av Bowles og Ulvins verk, men kunstnerne aktualiserer tematikken gjennom en sammenblanding av fakta og fiksjon i et uregjerlig grenseland der en viltvoksende og truende natur er i ferd med å overta. Verkene flettes bokstavelig sammen gjennom en allestedsnærværende, organisk vekst som brer seg ukontrollert, og

gjennomtrenger tegning, tekst, installasjon og skulptur.

Kurator: Svein Olav Hoff, Cecilie Skeide og Janeke Meyer Utne.