TING FORTELLER // 3. oktober 2009 – 3. januar 2010

TING FORTELLER // 3. oktober 2009 – 3. januar 2010

Jon Gundersen, Rune Johansen og Irene Nordli.

Skulptur, assemblage, fotografi og porselensfigurer.

I denne utstillingen presenteres tre kunstnere som på ulikemåter tolker vår gjenstandsverden på en ny måte, og som giross muligheten til å refl ektere over våre omgivelser på nytt. Jon Gundersen (1942) er særlig kjent for å omskape alle slagsbrukte og kasserte gjenstander han har funnet, til skulpturereller assemblager – ofte med en både humoristisk og til delsmelankolsk og tankevekkende undertekst. Fotografen RuneJohansen (1957) gjengir både interiører, portretter, hus oglandskap i en dokumentarisk, men fortellende stil. Irene Nordli(1967) henter elementer fra gamle nipsgjenstander, dyrefi gurer,leketøy og massekulturens fi gurer som hun setter sammen påen ny måte. Utstillerne belyser på ulike måter tingenes tilstand,hvilken betydning vi tillegger tingene vi omgir oss med oghvordan disse endrer funksjon og karakter avhengig av kontekst.Hva skjer med gjenstander som fl yttes fra en sammenheng tilen annen? Hvordan forankrer eller endrer den sammenhengenobjektet inngår i vår forståelse av dem? Hvordan defi nerer vi ossselv gjennom tingene?

Våre partnere